m a t r í c u l a

Módulo 3

Do 3 ao 14 de setembro de 2018

Módulo 4

Do 9 ao 16 de xaneiro de 2019

s o l i c i t u d e    d e    m a t r í c u l a

O alumnado que solicite matricularse en educación secundaria de persoas adultas deberá presentar a seguinte documentación:

Historial académico

Historial académico de ensinanzas cursadas ou libro de escolaridade.

 

Declaración responsable

Declaración responsable de non estar escolarizado nas mesmas ensinanzas noutro centro.

Anexo I

Solicitude de admisión, anexo I

Anexo II

Solicitude de matrícula, anexo II

d o c u m e n t o s    a d m i n i s t r a t i v o s

Ademais do historial académico, a declaración responsable e os anexos I e II, para facer efectiva a matrícula é necesario:

  • Fotocopia do DNI (NIE para alumnos estranxeiros).
  • Fotocopia do Libro de Familia da páxina onde figure o alumno/a.
  • Dúas fotografías (co nome e apelidos no reverso).
  • Xustificante de abono do seguro escolar (1,12 €) en ABANCA ES 08 2080 0035 16 3040010955 (excepto os maiores de 28 anos).

p r a z o    d e    m a t r í c u l a

As datas de inscrición para acceder aos módulos das ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas, modalidade presencial, serán entre o 1 e o 15 de xuño de 2018.

Abrirase un prazo extraordinario de inscrición e matrícula entre:

  • O 3 e o 14 de setembro de 2018 para o primeiro cuadrimestre.
  • O 9 e o 16 de xaneiro de 2019 para o alumnado de nova incorporación ao centro no segundo cuadrimestre.