i d a d e

r e q u i s i t o s    d e    i d a d e

  • Todas as persoas maiores de 18 anos ou que os cumpran ata o 31 de decembro de 2018. No caso das persoas que se matriculen no segundo cuatrimestre, deberán cumprir os 18 anos antes do 30 de abril de 2019.

Tamén poderán matricularse na educación secundaria de persoas adultas as quen cumpran algún dos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 16 anos e ter un contrato laboral que impida acudir aos centros educativos de réxime ordinario.
  • Ser deportista de alto rendemento.
  • Ter cursado ensinanzas de persoas adultas en anos anteriores.
  • Ter estado matriculado en anos anteriores nun programa de cualificación profesional inicial (PCPI).