h o r a r i o

D i s t r i b u c i ó n    h o r a r i a

ESA - Nivel II, Módulos 3 e 4

H o r a r i o

  • O horario das ensinanzas de persoas adultas no IES "Isaac Díaz Pardo" estará organizado en sesións de tarde e noite.
  • A distribución semanal horaria para as distintas ensinanzas que se imparten no centro será a que se recolle nos anexos III e IV da circular 5/2016.