h o r a r i o

H o r a r i o

  • O horario das ensinanzas de persoas adultas no IES "Isaac Díaz Pardo" estará organizado en sesións de tarde e noite.
  • A distribución semanal horaria para as distintas ensinanzas que se imparten no centro será a que se recolle nos anexos III e IV da circular 5/2016.

A n e x o    I V

Distribución horaria semanal dos períodos lectivos para os tres ámbitos de coñecemento da educación secundaria para persoas adultas

H o r a r i o