p r o g r a m a c i ó n s    d i d á c t i c a s

P R O G R A M A C I Ó N S

Nos seguintes enlaces poderás descargar as programacións didácticas dos ámbitos de comunicación, científico tencolóxico e social dos módulos 3 e 4 da educación secundaria de adultos.

á m b i t o   d e

c o m u n i c a c i ó n

__________________

 - l i n g u a s

- l i n g u a   i n g l e s a

á m b i t o

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó x i c o

á m b i t o

s o c i a l